29 thg 7, 2008

Danh ngôn song ngữ Anh-Việt


Remember, no one can make you feel interior with out your consent.
(Hãy nhớ rằng, không được bạn đồng ý thì không ai có thể khiến bạn tự ti)

Hating people is like burrning down your own house to get rid of a rat.
(Căm ghét người khác thì cũng giống như đuổi một con chuột đi mà lại đốt cháy nhà mình)

The key to everything is patience. You get the chicken by hatching the egg...not by smashing it.
(Kiên nhẫn là mấu chốt của mọi thành công. Gà con là do ấp trứng mà có, đập vỡ trứng không thể có được gà con)Faith is darring the soul to go beyond what the eyes can see.
(Lòng tin là mạnh dạn cho trái tim vượt qua giới hạn mà đôi mắt có thể nhìn thấy)

Failure doesn't mean you are failure...It just means you haven't succeeded yet.
(Thất bại không phải biểu thị bạn là người thất bại...Nó chỉ biểu thị bạn hãy còn chưa thành công mà thôi)

People who fight fire with fire usually end up with ashes.
(Kẻ lấy lửa để công kích lửa, thông thường chỉ còn lại tro tàn)

Our dignity is not in what we do but in who we are.
(Phẩm giá của chúng ta không ở chỗ chúng ta làm gì mà ở cách cư xử của chúng ta)

When one door of happiness closed, another opens, but often we look so long at the closed door that we do not see the one that has been opened for us.
(Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác mở ra, nhưng chúng ta thường nhìn quá lâu vào cánh cửa đã đóng mà không thấy được cánh cửa khác đã mở ra cho ta)

Some people are always grumbling because roses have thorns; I am thankful that thorns have roses.
(Có người luôn oán thán vì hoa hồng có gai; Tôi lại mừng rỡ vì trong bụi gai có hoa hồng)

Today well lived makes every yesterday a dream of happiness, and every tomorrow a vision of hope.
(Hôm nay hãy sống cho tốt để mõi ngày qua đều là hồi ức vui vẻ, và mỗi ngày tới là tràn trề ước mơ hy vọng)

You can never plan the future by past.
(Bạn tuyệt đối không thể dùng quá khứ để hoặch định tương lai)

You may give out, but never give up.
(Dù bạn đã cố gắng hết sức, nhưng mãi mãi không được buông xuôi)

We have to learn to be our own best friends because we fall to easily into the trap of being our own worst enemies.
(Chúng ta cần phải học để trở thành người bạn tốt nhất của chính mình bởi vì chúng ta rất dễ lâm vào cái lưới khiến mình trở thành kẻ thù lớn nhất của mình)

We tend to forget that happiness doesn't come as a result of getting something we don't have, but rather of recognizing and appreciating what we do have.
(Chúng ta đều dễ quên rằng hạnh phúc không phải là do có được thứ chúng ta chưa có, mà vẫn do sự nhận thức và thưởng thức thứ chúng ta đã có)

Men for the sake of getting a living forget to live.
(Con người vì mưu sinh mà quên mất đời sống)

None is so deaf as he that will no hear.
(Không có người nào điếc hơn người không chịu lắng nghe)

Nothing is impossible, because impossible itself is "I M Possible".
(Không có gì là không thể, bởi vì không thể chính nó lại là "Tôi có thể")

Hold a true friend by hands.
(Giữ bạn thân bằng cả hai tay)

Robbing life of friendship is like robbing the world of the sun.
(Cuộc sống thiếu đi tình bạn như thế giới mất đi mặt trời)

Silence is one great art of conversation.
(Im lặng là một nghệ thuật tuyệt diệu của chuyện trò).

A little explained, a little endured, a little forgiven, a quarrel is cured.
(Giải thích một chút, chịu đựng một chút, tha thứ một chút, thế là không phải cãi nhau)

Love is not getting, but giving.
Tình yêu không phải là điều ta nhận đuợc mà là những gì ta cho đi.

Love is to endure for others.
Tình yêu là vì người khác mà hy sinh, chịu đựng

Love consists in desiring to give what is our own to another and feeling his delight as our own.
Tình yêu là niềm khát khao đuợc dâng hiến bản thân và cảm nhận niềm vui của người khác như của chính mình

Love in your hear wasn't put there to stay. Love isn't love till you give it away.
Tình yêu đích thực là tình yêu đuợc dâng hiến .

Oh. Tell me the truth about love.
Ôi. Hãy nói cho tôi sự thật về tình yêu

Love is the joy of the good, the wonder of the wise, the amazement of the Gods.
Tình yêu là niềm vui của lòng tốt, là điều kỳ diệu của trí tuệ, là nỗi kinh ngạc của các Thánh thần .

Bried is life but love is long.
Cuộc đời ngắn nhưng tình yêu thì trường cửu .

Love makes the world go around.
Tình yêu làm thế giới rộng mở .

One can not love and be wise.
Người ta không thể sáng suốt khi đang yêu.

In this life we can no do great things. We can only do small things with great love.
Trong cuộc đời này nếu không thể thực hiện những điều lớn lao thì chúng ta vẫn có thể làm những việc nhỏ với một tình yêu lớn .

My religion is loving -- Kindness.
Tôn giáo của tôi là lòng nhân ái .

Deep as first love, and wild with all regret.
Thẳm sâu như mối tình đầu, và điên cuông! với bao nhiêu nuối tiếc .

Love gegets love.
Tình yêu sản sinh ra tình yêu.

The solf autumn wind bring echoes of a Koto played in the distance
Why must that whispered refrain
Remind me I love in vain.
Những cơn gió mùa thu nhè nhẹ từ xa xăm vang vọng tiếng đàn Koto
Phải chăng điệp khúc thì thầm ấy gợi lại trong tôi tình yêu vô vong?

Love and a cough can not be hid.
Tình yêu cũng như cơn ho không thể dấu kín đuợc

Love will find a way.
Tình yêu sẽ mở lối .

Love is an act of endless forgiveness a tender look which becomes a habit.
Tình yêu là một hành động vị tha vô bờ bến và là nét dịu dàng đã trở nên thân thuôc.

Happiness comes from spiritual wealth, not material wealth...
Happiness come from giving, not getting. If we try hard to bring happiness to others,we cannot stop it from comming to us also.To get joy,we must give it, and to keep joy, we must scatter it.
- John Templeton -

Hạnh phúc xuất phát từ sự giàu có của tâm hồn, chứ không phải giàu có về vật chất.... Hạnh phúc có được là vì cho đi , không phải nhận lại. Nếu chúng ta cố gắng hết sức để mang hạnh phúc đến cho người khác, chúng ta không thể cản trở nó đến với chúng ta. Để có được niềm vui, chúng ta phải cho nó đi, và để giữ niềm vui ấy, chúng ta phải phân phát nó.
__________________________

Happiness is spiritual, born of Truth and Love. It is unselfish; therefore, it cannot exist alone, but requires all mankind to share it.
- Marry Baker Eddy -

Hạnh phúc thuộc về tâm hồn, được sinh ra từ chân lý và tình yêu. Hạnh phúc không ích kỷ; do đó nó không tồn tại đơn lẻ, nhưng nó đòi hỏi mọi người phải chia sẻ nó.
__________________________

Happiness resides not in possessions and not in gold, the feeling of happiness dwells in the soul.
- Demo critus -

Hạnh phúc không nằm trong của cải vật chất và vàng bạc, cảm giác hạnh phúc nằm trong tâm hồn.
__________________________

Take care of yourself. Good health is everyone's major source of wealth. Without it, Happiness is almost impossible.
- Unknown -

Hãy chăm sóc bản thân mình. Sức khoẻ tốt là của cải lớn nhất của mọi người. Không có sức khoẻ, không thể có hạnh phúc.
__________________________

Happiness is not having what you want, but wanting what you have.
- Anon -

Hạnh phúc không phải là có những gì bạn muốn, mà là muốn những gì bạn có.
___________________________

Happiness is not a matter of events; It depends upon the tides of the mind.
- Alice Meynell -

Hạnh phúc không phải là vấn đề của sự kiện; nó phụ thuộc vào cách suy nghĩ của tâm trí.
♥♥♥
Everything exists in limited quantily - espciallly happiness.
- picasso -

Mọi thứ đều tồn tại trong một lượng rất giới hạn nhất là hạnh phúc.
_______________________-

Happiness is a choice that requires effort at times.
- Anon -

Hạnh phúc là sự chọn lựa đôi khi phải nổ lực.
_______________________-

Happiness is not a station you arrive at, but a manner of traveling.
- Margaret Lee Runbeck -

Hạnh phúc không phải là ga mà bạn đến, mà là cách thức đi đến đó.
_______________________-

The Grand essentials of happiness are : something to do, someone to love, and something to hope for.
- Allan K.Chalmers -

Những yếu tố chính làm nên hạnh phúc là : Có cái gí đó để làm, có ai đó để yêu, và có gì đó để hy vọng.
_______________________

Happiness is enhanced by others but does not depend upon others.
- Anon -

Hạnh phúc được nhân rộng bởi người khác chứ không phụ thuộc vào người khác.
_______________________

They seemed to come suddently upon happiness as if they had surprised a butterfly in the winter woods.
- Edith Wharton -

Người ta bất chợt nhận ra hạnh phúc như họ bất chợt thấy một chú bướm trong rừng vào mùa đông.
________________________

Action may not always bring happiness;but there is no happiness without action.
- Benjamin Disraeli -

Hành động không phải lúc nào cũng mang lại hạnh phúc; nhưng không có hạnh phúc nào mà không có hành động.
________________________

We all live with the objective of being happy; our lives are all different and yet the same.
- Anne Frank -

Tất cả chúng ta lấy hạnh phúc làm mục đích sống; chúng ta có cuộc sống khác biệt nhưng mục đích sống đều giống nhau.
________________________

A great obstacle to happiness is to anticipate too great a happiness.
- Fontenelle -

Chướng ngại to lớn để có được hạnh phúc là mơ ước một hạnh phúc quá lớn.
________________________

The Constitution only gives people the right to pursue happiness. You have to catch it yourself.
- Ben Franklin -

Hiến pháp chỉ cho con người có quyền theo đuổi hạnh phúc. Nhưng tự bạn phải đi tìm hạnh phúc
cont
......Happiness is that state of consciousness which proceeds from the achievement of one's values.

Hạnh phúc là trạng thái của ý thức bắt nguồn từ sự thực hiện được các giá trị của chính mình.

Ayn Rand (1905 - 1982)Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.

Hạnh phúc là khi những gì ta nghĩ, những gì ta nói, và những gì ta làm đều hòa hợp với nhau.

Mahatma Gandhi (1869 - 1948)If there were in the world today any large number of people who desired their own happiness more than they desired the unhappiness of others, we could have paradise in a few years.

Nếu trên thế giới hiện nay, số người muốn chính mình có hạnh phúc nhiều hơn số người muốn người khác không có hạnh phúc, thì có lẽ trong vài năm nữa trái đất sẽ là thiên đàng.

De toutes les formes de prudence, la prudence en amour est peut-être celle qui est la plus fatale au vrai bonheur

Trong mọi hình thức của sự thận trọng, sự thận trọng trong tình yêu có thể giết hạnh phúc thật sư

Bertrand Russell (1872 - 1970)If we cannot live so as to be happy, let us least live so as to deserve it.

Nếu chúng ta chưa thể sống để có hạnh phúc, cũng nên ráng sống để xứng đáng được hạnh phúc.

Immanuel Hermann FichteSometimes it's hard to avoid the happiness of others.

Ðôi khi cũng khó mà tránh được hạnh phúc của những người khác.

David Assael, 1992One of the keys to happiness is a bad memory.

Một trong những chìa khóa để có hạnh phúc là một trí nhớ kém.

Rita Mae BrownHappiness is an imaginary condition, formerly attributed by the living to the dead, now usually attributed by adults to children, and by children to adults.

Hạnh phúc là một tình trạng tưởng tượng, trước đây do người sống gán cho người chết, giờ thì do người lớn gán cho trẻ con, và trẻ con gán cho người lớn.

Thomas Szasz, 1973 "Emotions"Very little is needed to make a happy life.

Chỉ cần rất ít để tạo một đời sống hạnh phúc.

Marcus Aurelius Antoninus (121 AD - 180 AD), MeditationsLe bonheur, c'est un choix

Hạnh phúc là sự lựa chọn
David SandesLe bonheur n'est pas le droit de chacun, c'est un combat de tous les jours

Tình yêu không phải là quyền lợi của mỗi người, mà là sự đấu tranh hàng ngày
Orson WellesDésormais, je sais faire durer une seconde de bonheur. Il faut la vivre comme si c'était la dernière : le bonheur n'attend pas

Từ rày về sau tôi biết kéo dài một giây hạnh phúc. Phải sống như thể đó là giây cuối cùng: hạnh phúc không chờ
Nicolas HulotLe bonheur est un ange au visage grave

Hạnh phúc là thiên thần có gương mặt nghiêm trọng
Amedeo ModiglianiPour connaître la joie, il faut partager. Le bonheur est né jumeau
Để biết niềm vui, phải biết chia sẻ. Hạnh phúc sinh ra từ hai thứ đó

Lord ByronSeul le bonheur est sans mystère, car il se justifie par lui-même
Chỉ có hạnh phúc là không bí ẩn, bởi vì chính nó tự chứng thực

Jorge Luis BorgesOn ne possède pas le bonheur comme une acquisition définitive. Il s'agit à chaque instant de faire jaillir une étincelle de joie. Ne l'oublions pas : "Souris au monde et le monde te sourira."
Người ta không nắm giữ hạnh phúc như một sở hữu cuối cùng. Vấn đề là làm lóe ra tia sung sướng ở mọi lúc. Ta đừng quên: "Hãy mỉm cười với cuộc đời, cuộc đời sẽ mỉm cười lại"

Soeur Emmanuelle

Le bonheur est une sorte d'archipel composé d'instants heureux. Entre ces îlots il y a de l'errance et de la solitude
Hạnh phúc là một loại quần đảo gồm những khoảnh khắc hạnh phúc. Giữa những đảo nhỏ đó, có sự lang thang và đơn độc

Patrice LepageLe bonheur, c'est pour vivre, le malheur, pour tenter de faire oeuvre d'art
Hạnh phúc để sống, bất hạnh để thử làm tác phẩm nghệ thuật

Nadine TrintignantBonheur : sensation de bien-être qui peut conduire à l'imprudence. Si vous nagez dans le bonheur, soyez prudent, restez là où vous avez pied

Hạnh phúc: cảm giác thoải mái có thể dẫn bạn đề sự bất cẩn. Nếu bạn bơi trong hạnh phúc, hãy thận trọng, hãy ở chỗ mà bạn có thể để chân được.

Marc EscayroLe bonheur, c'est jamais complet, c'est une éponge douce avec toujours un côté qui gratte
Hạnh phúc, không bao giờ hoàn toàn, là một miếng bọt biển êm luôn luôn có một mặt nhám

Michèle BernierLe bonheur est euphorisant pour qui ne le fréquente pas
Hạnh phúc gây khoan khoái cho những ai không lui tới với no

Alain MonnierLa route du bonheur est peut-être la route de l'oubli
Con đường hạnh phúc có thể là con đường quên lãng

Yasmina RezaPeut-être la paix est-elle plus que le bonheur
Có thể hoà bình tốt hơn hạnh phúc

Henri BoscoLe bonheur, c'est d'être auprès de quelqu'un à qui l'on tient, dans un endroit où l'on est bien, dont on n'a pas envie de partir
Hạnh phúc là được ở bên người mình quý mến, ở nơi mà mình thích mà không muốn ra đi

Jean-Paul Dubois

(Đặng Hồng Quang - Sưu tầm và tổng hợp từ internet)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết trên. Nếu có ý kiến hay góp ý gì, mong bạn vui lòng để lại vài dòng vào ô nhận xét bên dưới. Chúc bạn một ngày vui vẻ!